Ακτινοχειρουργική γ-knife

Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης της θεραπείας από ασφαλιστικούς φορείς;

Το κόστος της ακτινοχειρουργικής θεραπείας γ-knife είναι ιδιαίτερα υψηλό και καθορίζεται σύμφωνα με ΦΕΚ του Υπουργείου Υγείας. Αυτό οφείλεται στο επίσης υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας γ-knife. Από την έναρξη της λειτουργίας του γ-knife το 2004 και μέχρι τον Ιούλιο του 2020 ήταν απαραίτητη η έγκριση της θεραπείας από επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) ή από επιτροπή του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ). Με απόφαση του ΕΟΠΥΥ (ΔΒ3/οικ. 20578/22-7-2020) ορίστηκαν σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες Κλινικές Ενδείξεις για τις οποίες δεν απαιτείται πλέον η προέγκριση της θεραπείας. Αυτό σημαίνει, ότι η πλειοψηφία των ασθενών που χρήζουν ακτινοχειρουργικής θεραπείας υποβάλλονται σε αυτή χωρίς καμία διαδικασία από πλευράς ασφαλιστικών φορέων. Το ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ υποβάλλει στη συνέχεια ηλεκτρονικά τo πρωτόκολλο θεραπείας στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος μετά τον απαραίτητο έλεγχο τήρησης των ενδείξεων αποζημιώνει το νοσοκομείο.    

Για τις ιδιωτικές ασφάλειες συνεχίζει να απαιτείται γνωμάτευση από τον συστήσαντα ιατρό με πλήρες ιστορικό της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης,  της ακριβούς θέσης της βλάβης και των διαστάσεών της, με αναφορές σε όλες τις μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο θεραπευτικές παρεμβάσεις και εάν αυτές έχουν αποτύχει να ελέγξουν τη βλάβη. Τέλος, πρέπει να γίνεται αναφορά των λόγων για τους οποίους η θεραπεία γ-knife είναι η μοναδικά ενδεδειγμένη. Το κόστος καλύπτεται 100% με ή χωρίς τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ αναλόγως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ασθενούς.

 

Κλινικές Ενδείξεις Εντός Κεντρικού Νευρικού Συστήματος για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση ΑΥΣ ΕΟΠΥΥ

 

Όγκοι Εγκεφάλου

(πρωτοπαθείς)

Μηνιγγίωμα του σηραγγώδους κόλπου

Ασυμπτωματικοί ασθενείς ή με ήπια συμπτωματολογία

Υποτροπιάζοντες όγκοι ή πρόοδος υπολειπόμενων όγκων

Μηνιγγίωμα εκτός σηραγγώδους χώρου

Ασυμπτωματικοί ασθενείς ή με ήπια συμπτωματολογία, ακατάλληλοι για χειρουργική εκτομή

Υποτροπιάζοντες όγκοι ή πρόοδος υπολειπόμενων όγκων

Ακουστικό νευρίνωμα

Νεοδιαγνωσμένα μικρά και μεσαία ακουστικά νευρινώματα χωρίς πιεστικά φαινόμενα

Μικρά και μεσαία ακουστικά νευρινώματα χωρίς πιεστικά φαινόμενα που αυξάνουν σε μέγεθος

Μετεγχειρητικά σε υπολειπόμενη νόσο

Αδένωμα υπόφυσης

Μη εκκριτικό σε ανεγχείρητους, σε υπολειμματική νόσο και σε τοπική υποτροπή από χειρουργική εκτομή ή προηγούμενη ακτινοθεραπεία

Εκκριτικό σε υπολειμματική νόσο ή τοπική υποτροπή μετά από χειρουργική εκτομή (αφού εξετασθεί η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής)

 

Υποτροπή γλοιώματος (3ου & 4ου βαθμού) που έχει ακτινοβοληθεί στος παρελθόν 

Δείκτης λειτουργικότητας KPS >60 (μετά τη λήψη κορτικοστεροειδών)

Μέγιστη διάμετρος <4 εκ.

Μυελοβλάστωμα ενηλίκων Επανακτινοβόληση
Αιμαγγειοπερικύττωμα (μονήρης ινώδης όγκος)

Υποτροπή

Επανακτινοβόληση

Όγκοι Εγκεφάλου

(δευτεροπαθείς)

Μονήρης μετάσταση (αριθμός εστιών 1)

Ανεγχείρητοι

ΚPS > 60 (μετά τη λήψη κορτικοστεροειδών)

Μέγιστη διάμετρος < 3 εκ.

Χωρίς συμπτώματα ενδοκράνιας πίεσης

Νέα μετάσταση στον εγκέφαλο, 2 μήνες μετά την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Πολλαπλές μεταστάσεις (αριθμός εστιών 2-4)

Ανεγχείρητοι

ΚPS > 60 (μετά τη λήψη κορτικοστεροειδών)

Μέγιστη διάμετρος < 3 εκ.

Χωρίς συμπτώματα ενδοκράνιας πίεσης

Νέα μετάσταση στον εγκέφαλο, 2 μήνες μετά την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Συνολικός όγκος (Total PTV Volume) < 20 cc

Ευμεγέθης μετάσταση ( > 3 εκ.)

Ανεγχείρητοι

Η κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (fSRS) μπορεί να αυξήσει τον τοπικό έλεγχο και να μειώσει την τοξικότητα

Πολλαπλές μεταστάσεις (αριθμός εστιών 5-10)

Τα ποσοστά τοπικού ελέγχου και επιβίωσης δεν υπολείπονται της κατηγορίας με αριθμό εστιών 2-4

KPS > 60 (μετά τη λήψη κορτοκοστεροειδών)

Μέγιστη διάμετρος < 3 εκ.

Χωρίς συμπτώματα ενδοκράνιας πίεσης

Νέα μετάσταση στον εγκέφαλο, 2 μήνες μετά την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Συνολικός όγκος (Total PTV Volume) < 20 cc

Επανακτινοβόληση μεταστάσεων (τοπική υποτροπή)

KPS > 60 (μετά τη λήψη κορτικοστεροειδών)

Μέγιστη διάμετρος < 3 εκ.

4 μήνες μετά την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Μεταστάσεις από μελάνωμα

KPS >60 (μετά τη λήψη κορτικοστεροειδών)

Ανεξαρτήτως αριθμού μεταστάσεων

Συνολικός όγκος - στόχος (Total PTV Volume) < 20 cc

Νέα μετάσταση στον εγκέφαλο, 2 μήνες μετά την αρχική /στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Μετεγχειρητική κοιλότητα μετάστασης

Μετά από χειρουργική εκτομή της μετάστασης

Μετά από χειρουργική εκτομή μετάστασης με ECOG 0-2 και μετεγχειρητική κοιλότητα διαμέτρου < 5 εκ.

Η κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (fSRS) μπορεί να αυξήσει τον τοπικό έλεγχο και να μειώσει την τοξικότητα

Άλλοι όγκοι βάσης κρανίου Χόρδωμα - Χονδροσάρκωμα

Μετεγχειρητικοί ασθενείς που δεν είναι εφικτή η ακτινοθεραπεία με πρωτόνια

Υποτροπή της νόσου

Επανακτινοβόληση

Σφαγιτιδικό Παραγαγγλίωμα (glomus jugulare)

Όγκοι < 4 εκ. χωρίς ραγδαίως εξελισσόμενα συμπτώματα ή πιεστικά φαινόμενα

Για όγκους > 4 εκ. μπορεί να γίνει κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (fSRS)

Αγγειακές δυσπλασίες Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία εγκεφάλου (AVMs) Spetzler-Martin grade I-II

Σε κρίσιμες λειτουργικά (eloquent) περιοχές του εγκεφάλου

Σε εν τω βάθει φλεβική παροχέτευση

Ανεγχείρητοι

Υπολειπόμενη δυσπλασία μετά από χειρουργική εκτομή

Λειτουργικές διαταραχές Νευραλγία τρίδυμου

Έπειτα από αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής

Έπειτα από αποτυχία χειρουργικής αντιμετώπισης

Εναλλακτικά χειρουργείου (ως μη επεμβατική θεραπεία)

  Ιδιοπαθής τρόμος

Έπειτα από αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής