Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές Εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε Ιατρικά Περιοδικά:

 • Schrell UMH, Fahlbusch R, Adams EF, Nomikos P, Reif M: Growth of cultured human cerebral eningiomas is inhibited by dopaminergic agents. Presence of high affinity dopamine-D1 receptors. J Clin Endocrinol Metab 71(6): 1669-1671,1990
 • Schrell UMH, Nomikos P, Fahlbusch R: Presence of dopamine D1 receptors and absence of dopamine D2 receptors in human cerebral meningiomas. J Neurosurg 77:288-294, 1992
 • Surgical aspects in treatment of cerebellar infraction. Laumer R, Erbguth F, Nomikos P. Advances in Neurosurgery 22:18-23, 1994
 • Rona Carroll, Uwe M.H Schrell, Jianping Ziang, Panos Nomikos, Rudolf Fahlbusch, Peter Black. Dopamine D1, Dopamine D2 and Prolactin Receptor Messenger Ribonucleic Acid Expression by the Polymerase Chain Reaction in Human Meningiomas. Neurosurgery 38:67-78, 1996
 • U.M.H. Schrell, P. Nomikos, Th. Schnauzer, M. Anders, R. Marschalek, E.F. Adams, R. Fahlbusch. Hormonal Dependency of Meningiomas. Acta Neurochir (1996) [Suppl] 65: 54-57
 • Jürgen Honegger, Rudolf Fahlbusch, Antje Bornemann, Johannes Hensen, Michael Buchfelder, Marion Müller and Panos Nomikos: Lymphocytic and Granulomatous Hypophysitis: Experience with Nine Cases. Neurosurgery, Vol. 40, No 4, April 1997
 • Tomandl BF, Eberhardt KE, Bauhuf C, Nomikos P, Fiedler E, Huk WJ. Post-traumatic aneurysm of the internal carotid artery with life-threatening epistaxis. Rofo-Fortschr-Geb-Roentgenstr-Neuen-Bildgeb- Verfahr. 1998, Oct; 169(4): 437-440
 • Nomikos P, Buchfelder M, Fahlbusch R. Intra- and suprasellar colloid cysts. Pituitary Vol 2(2), 1999
 • Deodhare S, Bilbao J, Kovacs K, Horvath E, Nomikos P, Buchfelder M, Reschke K, Lehnert H. Xanthomatous Hypophysitis: A Novel Entity of Oscure Etiology. Endocrine Pathology. Vol. 10, no. 3, 237-241, Fall 1999.
 • Buchfelder M, Nomikos P, Paulus W, Rupprecht H. Spinal-Thoracic Dumbbell Meningioma. A Case report. Spine. Vol 26 (13), 1500-1504, 2001.
 • Knerr I, Schuster S, Nomikos P, Buchfelder M, Dötsch J, Schoof E, Fahlbusch R, Rascher W. Gene expression of adrenomedullin, leptin, their receptors and neuropeptide Y in hormonesecreting and non-functioning pituitary adenomas, meningiomas and malignant intracrania3 tumours in humans. Neuropathology and Applied Neurobiology Vol 27, 215-222, 2001.
 • Nomikos P., Buchfelder M., Fahlbusch R. Current treatment of prolactinomas. Journal of Neuro-Οncology Vol. 54, 203-212, 2001.
 • Halatsch ME, Gehrke E, Borani FA, Efferth T, Werner C, Nomikos P, Schmidt U, Buchfelder M. EGFR but not PDGFR-ß Expression correlates to the antiproliferative effect of growth factor withdrawal in glioblastoma multiforme cell lines. Anticancer Research 23:2315-2320, 2003.
 • Nomikos P., Falbusch R, Ladar C., Buchfelder M. Impact of primary surgery on pituitary function in patients with non-functioning pituitary adenomas – a study on 721 patients. Acta Neurochirur (Wien) 146:27-35, 2004.
 • Nomikos P., Fahlbusch R., Buchfelder M. Recent developments in transsphenoidal surgery of pituitary tumours. Hormones 3(2):85-91, 2004.
 • Buchfelder M., Nomikos P. Nimsky C. Operative Epilepsietherapie im Kindesalter. Pädiat. Prax. 64, 37-46, 2004.
 • DNA-flow cytometry of 207 pituitary adenomas: ploidy, proliferation and prognosis. Machado AL, Nomikos P, Kiesewetter F, Fahlbusch R, Buchfelder M. J Endocrinol Invest. 28(9):795-801, 2005
 • Analysis of secretory, immunostaining and clinical characteristics of human “functionless” pituitary adenomas: transdifferentiation or gonadotropinomas? Machado AL, Nomikos P,Adams EF, Schott W, Fahlbusch R, Buchfelder M. Exp Clin Endocrinol Diabetes 113(6):344-9, 2005
 • The outcome of surgery in 668 patients with acromegaly using current criteria of biochemical cure. Nomikos P, Buchfeder M, Fahlbusch R, Eur J Endocrinol 152(3):379-87, 2005
 • Clinical review: Diagnosis and management of pituitary carcinomas. Caltsas G, Nomikos P, Kontogeorgos G, Buchfelder M, Grossman AB. J Clin Endocrinol Metab 90(5):3089-99,2005
 • Ballian N, Chrisoulidou A, Nomikos P, Samara C, Kontogeorgos G, Kaltsas GA. Hypophysitis superimposed on a non-functioning pituitary adenoma: diagnostic clinical, endocrine, and radiologic features. J Endocrinol Invest. 2007 Sep;30(8):677-83.
 • Buchfelder M, Kann PH, Wüster C, Tuschy U, Saller B, Brabant G, Kleindienst A, Nomikos P; German KIMS Board.Influence of GH substitution therapy in deficient adults on the recurrence rate of hormonally inactive pituitary adenomas: a case control study. Eur J Endocrinol. 2007 Aug;157(2):149-56.
 • Lampropoulos KL, Samonis G, Nomikos P. Factors influencing the outcome of microsurgical transsphenoidal surgery for pituitary adenomas: a study on 184 patients. Hormones (Athens). 2013 Apr-Jun;12(2):254-64.
 • Pappas EP, Seimenis I, Moutsatsos A, Georgiou E, Nomikos P, Karaiskos P. Characterization of system-related geometric distortions in MR images employed in Gamma Knife radiosurgery applications Phys Med Biol. 2016 Oct 7;61(19):6993-7011.
 • Georgakis MK, Papathoma P, Ryzhov A, Zivkovic-Perisic S, Eser S, Taraszkiewicz Ł, Sekerija M, Žagar T, Antunes L, Zborovskaya A, Bastos J, Florea M, Coza D, Demetriou A, Agius D, Strahinja RM, Themistocleous M, Tolia M, Tzanis S, Alexiou GA, Papanikolaou PG, Nomikos P, Kantzanou M, Dessypris N, Pourtsidis A, Petridou ET. Malignant central nervous system tumors among adolescents and young adults (15-39 years old) in 14 Southern-Eastern registries and the US Surveillance, Epidemiology and End Results program: Mortality and survival patters. Cancer. 2017 Nov 15;123(22):4458-4471.Συμμετοχή με μονογραφία στη συγγραφή επιστημονικού βιβλίου:

 • Recent advances in CT and MR in the diagnosis and follow-up of hypothalamo-pituitary disease. M. Buchfelder, R. Fahlbusch, P. Nomikos, W.J. Huk. Pituitary Adenomas: From basic Research to Diagnosis and Therapy. K. von Werder and R. Fahlbusch, editors. 1996 Elsevier Science B.V.
 • Non-functioning pituitary adenomas. Fahlbusch R, Buchfelder M, Nomikos P. Pitutiary disorders. Comprehensive Management, Editors: Krisht AF, Tindall GT. Lippincott, Williams & Wilkins 1999
 • Management options in the treatment of invasive pituitary adenomas. R. Fahlbusch, P. Nomikos. The cavernous sinus: a comprehensive text. Editors: Mark Eisenberg, Ossama Al-Mefty, Lippincott-Raven Publishers 1999
 • Pituitary tumors. Fahlbusch R, Buchfelder M, Nomikos P. Cranial Base Surgery. Management, Complications and Outcome. Editors: Robertson JR, Robertson J and Coakham H, Churchill Livingstone 1999
 • Non-adenomatous Sellar and Suprasellar Lesions. M. Buchfelder, P. Nomikos, R. Fahlbusch. Editors: R. Fahlbusch, M. Buchfelder. Einhorn-Presse Verlag. Reinbeck, 2000
 • Pituitary Surgery. Fahlbusch R., Buchfelder M, Nomikos P. Textbook of Endocrinology. Editor: Shlomo Melmded, 2000
 • Surgical treatment of acromegaly. Nomikos P., Fahlbusch R. Handbook of Acromegaly. Editor: J. Wass. Bioscientifica, London, 2000
 • Fahlbusch R., Buchfelder M, Nomikos P. Hypophysenadenome: Operationsindikationen und Substitutionstherapie. Aktuelle Neurologie (Sonderband) 2000
 • Avancos tecnicos em cirurgia da Hipofise. Buchfelder M, Nomikos P, Nimsky C. Neuroendocrinologia. Editors: Cukiert A, Liberman B., Lemos Editorial, Sao Paolo, 2002.
 • Supraselläre Tumoren und entzündliche Erkrankungen. Buchfelder M, Nomikos P. Therapieleitfaden Hypophysenerkrankungen. Editor: Stalla GK. Uni-Med, Bremen, 2004.
 • Operative Therapie von Hypophysentumoren. Buchfelder M, Nomikos P. Therapieleitfaden
 • Hypophysenerkrankungen. Editor: Stalla GK. Uni-Med, Bremen, 2004.


>250 συμμετοχές με ανακοινώσεις σε συνέδρια